Materská škola Hemerkova 26, Košice

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

.  

                                                                MATERSKA ŠKOLA HEMERKOVA 26                                                                           

pozýva rodičov

na ZÁPIS

 

/detí na predprimárne vzdelávanie/

na školský rok 2024/2025

 

v dňoch:   02.05.2024 od 10,00 – 16,00 hod.

                  03.05.2024 od 10,00 -  13,00 hod.

                  06.05.2024 od 10,00 -  16,00 hod.

 

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

  1. Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.     
  2.  Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku. /osvojené hyg.návyky/
  3. Prednostne prijímame deti do MŠ, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie  povinné, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024  piaty rok veku podľa miesta trvalého bydliska a deti ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
  4. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatie daného dieťaťa.

Žiadosť podať:

ü  ELEKTRONICKY na e-mailovú adresu: hemerkova26@netkosice.sk

ü  OSOBNE doručením

ü  PÍSOMNE POŠTOU : MŠ Hemerkova 26,04023 Košice

ü  Do poštovej schránky materskej školy

Žiadosť  si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky, edupage

Žiadosť o prijatie  podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Telefónne číslo: 055/6436568, 0907900649   Oľga Áčaiová, riad.MŠ                                              

                                      Poďte deti k nám,
                                           voláme vás k hrám...

Telefónne číslo: 055/6436568, 0907900649                                                                             

Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice