Materská škola Hemerkova 26, Košice

POZOR ZMENA

.  

Ø  Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023

Ø  Dňa15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103 . Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023.

Ø  V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) sa mení zo súčasných 20,- € na 40,- €  (deti, pre ktoré je predprimrne vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).

2.  Príspevok na čistočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení zo súčaných 1,45 € (desiata 0,36 €, obed 0,85 €, olovrant 0,24 €) na dieťa a deň, na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).

3. Mestské zastupiteľtvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5,- € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si k 1.1.2023 zmenili trvalý príkaz za školné na 40,- € a za stravu na 50,- €.

Rodičovský príspevok ostáva nezmenený (10,- €).

vzn237.pdf

Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice