Materská škola Hemerkova 26, Košice

ZÁPIS DETÍ DO MŠ / šk. rok 2023/2024

 

Materská škola Hemerkova 26 Košice

pozýva rodičov na

 

Z Á P I S    D E T Í

 

na predprimárne vzdelávanie – na školský rok 2023/2024

 

02.05.2023 od 10,00 – 16,00 hod.

03.05.2023 od 13,00    -  16,00 hod.

04.05.2023 od 10,00    -  13,00 hod.

 

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

  1. Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.     
  2.  Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku. /osvojené hyg.návyky/
  3. Prednostne prijímame deti do MŠ, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie  povinné, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023  piaty rok veku podľa miesta trvalého bydliska a deti ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
  4. Na zápis je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatie daného dieťaťa.

5.      Žiadosť o prijatie  podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

Spôsob podávania žiadosti:

ü  Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť na webovom sídle materskej školy

ü  E-mailom / hemerkova26@netkosice.sk

ü  Osobne doručením

ü  poštou / MŠ Hemerkova 26, 04023 Košice

ü  prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky

 

Telefónne číslo: 055/6436568, 0907900649                                                                                                                                Oľga Áčaiová, riad.MŠ

Copyright © 1988-2019 MŠ Hemerkova 26, Košice